Global Doctors ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą

 

Dotychczasowe ubezpieczenie Best Doctors dostępne w ERGO Hestii od kilku lat zmienia właśnie nie tylko nazwę na Global Doctors, ale również otrzymuje nowy, lepszy zakres ochrony.

 

Global Doctors to ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą na podstawie drugiej opinii medycznej.

W przypadku poważnego zachorowania gwarantuje ono ubezpieczonemu leczenie na światowym poziomie w zagranicznej klinice z sumą ubezpieczenia 2 miliony euro. Po zdiagnozowaniu poważnej choroby ubezpieczony otrzyma tzw. drugą opinię medyczną, czyli raport weryfikujący postawioną już diagnozę wraz z zaleceniami dotyczącymi dalszego leczenia. Jeśli zapadnie decyzja o leczeniu za granicą, choremu zostaną przedstawione do wyboru 3 renomowane kliniki oferujące rekomendowane dla niego w raporcie metody leczenia.

 

Jakie zachorowania obejmuje Global Doctors?

Ochrona w ramach ubezpieczenia Global Doctors obejmuje dorosłych i dzieci, którzy zachorują m.in. na nowotwór złośliwy (np. białaczka, rak płuc, rak trzustki, chłoniak, czerniak), nowotwór złośliwy w stadium przedinwazyjnym, nowotwór in situ i ciężką dysplazję przednowotworową. Ubezpieczenie pomaga również, gdy zaistnieje potrzeba przeprowadzenia wymiany lub naprawy zastawek serca, operacji pomostowania tętnic wieńcowych, operacji neurochirurgicznych, przeszczepienia szpiku kostnego albo przeszczepienia narządów od żywego dawcy.

 

Poniżej prezentujemy najważniejsze zmiany w zakresie ubezpieczenia Global Doctors vs dostępne dotychczas Best Doctors:

  • Suma ubezpieczenia to teraz 2 miliony euro zarówno w roku polisowym jak i w całym okresie ubezpieczenia.
  • W czasie karencji ubezpieczenie zadziała w przypadku poważnych stanów chorobowch spowodowanych nieszczęśliwym wypadkiem.
  • Ograniczenie ochrony dla osób, które przebywały za granicą dłużej niż 183 dni w ciągu 12 miesięcy przed zgłoszeniem roszczenia.
  • Usługa Follow Up Care czyli kontrola stanu zdrowia po zakończeniu leczenia.
  • Wyłączenie odpowiedzialności za leczenie produktami inżynierii tkankowej, produktami somatycznej terapii komórkowej oraz produktami terapii genowej.
  • Pokrywanie kosztów chirurgii odtwórczej.
  • Pokrywanie kosztów leków zakupionych za granicą po powrocie do Polski z leczenia.
  • Możliwość zorganizowania alternatywnego leczenia w Polsce w przypadku siły wyższej i ograniczeń w przemieszczaniu się (np. w czasie pandemii).

Więcej szczegółów dotyczących zmian w ubezpieczeniu Global Doctors w porównaniu do Best Doctors znajduje się w broszurze informacyjnej.

 

W celu poznania szczegółów ochrony ubezpieczeniowej dostępnej w ubezpieczeniu zdrowotnym Global Doctors zachęcamy do kontaktu z naszymi doradcami.