Aby zgłosić szkodę w STU ERGO Hestia

lub sprawdzić status już zgłoszonej szkody zadzwoń na poniższy numer:

801 107 107 z telefonu stacjonarnego
58 555 5 555 z telefonu komórkowego lub zagranicy

 

Ponadto szkodę można też zgłosić:

  • korespondencyjnie przesyłając zgłoszenie faxem lub listem poleconym na adres: ul. Hestii 1 81-731 Sopot
  • za pośrednictwem ekonta ubezpieczeniowego wchodząc na stronę www.ekonto.ergohestia.pl i aktywując własne konto.
  • poprzez formularze na stronie www.ergohestia.pl/kontakt

 

Wypowiedzenie OC komunikacyjnego można składać poprzez formularz na stronie głównej Ergo Hestii www.ergohestia.pl/kontakt  , osobiście w biurze lub przesłać pocztą na adres centrali Ergo Hestii: ul Hestii 1, 81-731 Sopot

 

Zasady składania i rozpatrywania reklamacji w ERGO Hestii

Ubezpieczający, Ubezpieczony, uposażony lub uprawniony z umowy ubezpieczenia, będący osobą fizyczną, może zgłosić zastrzeżenia dotyczące usług świadczonych przez ERGO Hestię (reklamacja), wykorzystując następujące kanały kontaktu: poprzez formularz na stronie www.ergohestia.pl/kontakt, telefonicznie – poprzez infolinię ERGO Hestii pod numerem: 801107107 lub 585555555, pisemnie – na adres siedziby STU ERGO Hestia SA, 81-731 Sopot, ul. Hestii 1, ustnie lub pisemnie – podczas wizyty w jednostce STU ERGO Hestia SA. Reklamacje rozpatrywane są przez jednostkę organizacyjną powołaną w tym celu przez Zarząd ERGO Hestii. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana w ciągu 30 dni od dnia jej otrzymania na piśmie, lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji, lub pocztą elektroniczną - na wniosek osoby zgłaszającej. Osoby wskazane powyżej mogą wystąpić z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy do Rzecznika Finansowego.