Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń STU ERGO Hestia

 

Kontakt do ERGO Hestia.

 

Aby zgłosić szkodę w STU ERGO Hestia

sprawdzić status już zgłoszonej szkody w lub skontaktować się z infolinią zadzwoń na poniższy numer:

801 107 107 z telefonu stacjonarnego
58 555 5 555 z telefonu komórkowego lub zagranicy

Szkodę w Hestii można też zgłosić przez dedykowany formularz na www.ergohestia.pl

 Jesli chcesz zgłosić szkodę w MTU - MTU kontakt

Zgłoszenie szkody w You Can Drive - 58 555 65 00 lub skorzystaj z formularza

 

 

W sprawie oferty ubezpieczenia w ERGO Hestii lub kontynuacji aktualnej polisy:

  • Dane kontaktowe naszej agencji znajdują się w zakładce KONTAKT
  • W sprawie wznowienia i kontynuacji ubezpieczenia najlepiej skontaktować się ze swoim agentem lub można skorzystać z naszych usług za pomocą  FORMULARZA

 

 

Ponadto szkodę można też zgłosić:

  • korespondencyjnie przesyłając zgłoszenie listem poleconym na adres: ul. Hestii 1 81-731 Sopot
  • za pośrednictwem ikonta ubezpieczeniowego wchodząc na stronę www.konto.ergohestia.pl i aktywując własne konto.

 

Wypowiedzenie OC komunikacyjnego / sprzedaż / złomowanie auta, przepisanie polisy i wiele innych spraw można zgłaszać poprzez formularz na stronie głównej ERGO Hestii www.ergohestia.pl/kontakt  , osobiście w biurze lub przesłać pocztą na adres centrali Ergo Hestii: ul Hestii 1, 81-731 Sopot

 

Zasady składania i rozpatrywania reklamacji w STU ERGO Hestii

Ubezpieczający, Ubezpieczony, uposażony lub uprawniony z umowy ubezpieczenia, będący osobą fizyczną, może zgłosić zastrzeżenia dotyczące usług świadczonych przez ERGO Hestię (reklamacja), wykorzystując następujące kanały kontaktu: poprzez formularz na stronie www.ergohestia.pl/kontakt, telefonicznie – poprzez infolinię ERGO Hestii pod numerem: 801107107 lub 585555555, pisemnie – na adres siedziby STU ERGO Hestia SA, 81-731 Sopot, ul. Hestii 1, ustnie lub pisemnie – podczas wizyty w jednostce STU ERGO Hestia SA. Reklamacje rozpatrywane są przez jednostkę organizacyjną powołaną w tym celu przez Zarząd ERGO Hestii. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana w ciągu 30 dni od dnia jej otrzymania na piśmie, lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji, lub pocztą elektroniczną - na wniosek osoby zgłaszającej. Osoby wskazane powyżej mogą wystąpić z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy do Rzecznika Finansowego.

 

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń STU ERGO Hestia jest liderem nowoczesnego podejścia do ubezpieczeń na polskim rynku. Od niemal 30 lat Hestia oferuje najwyższej jakości usługi i rozwiązania ubezpieczeniowe zarówno dla klientów indywidulanych, małych, średnich firm jak również dla korporacji. Rocznie ERGOHestia zapewnia ochronę dla ponad trzech milionów klientów.

 

W skład grupy ERGO Hestia wchodzą dwie spółki ubezpieczeniowe STU ERGO Hestia S.A. oraz STU na Życie ERGO Hestia S.A. Ubezpieczenia Hestii oferowane są pod czterema markami: ERGO Hestia, MTU, mtu24 oraz You Can Drive.

 

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia powstało w 1991 roku i dzisiaj jest największą w Polsce firmą ubezpieczeniową wśród towarzystw tworzonych organicznie  w warunkach polskiej gospodarki wolnorynkowej. Głównym akcjonariuszem Spółek Grupy ERGO Hestia jest międzynarodowy koncern ubezpieczeniowy ERGO Versicherungsgruppe AG, który z kolei należy do największego reasekuratora na świecie, Munich Re.

 

O stabliności grupy ERGO Hestia świadczy fakt, że jej prezesem od początku istnienia jest Piotr Maria Śliwicki.